ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลประวัติความเป็นมา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานภายในของสำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2543  

alt