ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลขอบเขตความรับผิดชอบ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีหน้าที่หลักในการให้บริการและสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ทางด้านบริหารเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์  พัฒนาโปรแกรม   โสตทัศนูปกรณ์และการผลิตสื่อ  ซึ่งตอบสนองพันธกิจของสำนักวิทยบริการ