ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลภารกิจและกลยุทธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศมีการดำเนินงานตามภารกิจที่ 1 และภารกิจที่ 6 ดังนี้

 
ภารกิจที่ 1
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเครือข่ายหลักให้มีเสถียรภาพครอบคลุมทั่วทั้งวิทยาเขตฯ ดำเนินการวางระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมโยงครอบคลุมทั่วทั้งวิทยาเขตฯ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง การขยายตัว
ของความต้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของวิทยาเขตฯ
3. จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำห้องเรียนและห้องปฎิบัติการให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด
 
ภารกิจที่ 6
พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้กับนิสิตบุคลากร มก.ฉกส. และชุมชน
กลยุทธ์
1. แสวงหาเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยให้กับนิสิตกับบุคลากร มก.ฉกส. และชุมชน
2. ปรับสภาพแวดล้อมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร