ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมระบบงานมาตรฐานระบบสารสนเทศ  งานสนับสนุนการใช้ระบบ วิเคราะห์ระบบ และพัฒนาโปรแกรม ที่ใช้ กับงานด้านต่างๆ ของวิทยาเขตฯ  ที่นำไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของนิสิตในวิทยาเขตฯ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท บุคลากรภายในวิทยาเขตฯ  รวมทั้งการพัฒนาระบบงานตามที่หน่วยงานภายในวิทยาเขตฯ และหน่วยงานภายนอก ตามความต้องการ ตามแผนงานและโครงการ โดยมีหน้าที่แยกตามงานรับผิดชอบดังนี้

๑. งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and System DesignDivision)
         ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของระบบงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ระบบงาน ศึกษาวัตถุประสงค์เป้าหมายและปัญหาของระบบงานเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขของระบบเก่าและกำหนดความต้องการของระบบใหม่ วิเคราะห์ระบบงานใหม่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันโดยใช้แบบจำลองข้อมูล ออกแบบการทำงานระบบงานใหม่ ออกแบบข้อมูลและรายงาน ออกแบบ User Interface ออกแบบฐานข้อมูล กำหนดสิทธิในการใช้งานระบบ กำหนด Hardware ที่ใช้ในระบบ

๒. งานพัฒนาโปรแกรม  (Development and Design Program Division)
         ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมจากที่ออกแบบมา จัดทำเอกสารประกอบ โปรแกรมเพื่อประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน และการบำรุงรักษา ออกแบบวิธีการทดสอบโปรแกรมในส่วนข้อมูลนำเข้าและรายงานผลการตรวจสอบ แก้ไขโปรแกรมเมื่อพบความผิดพลาดหรือเมื่อต้องการเพิ่มความต้องการใหม่ กำหนดขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบและโปรแกรมจัดทำคู่มือการติดตั้งระบบ คู่มือการบำรุงรักษาและคู่มือการใช้งานระบบ

๓.  งานมาตรฐานระบบสารสนเทศ (Information System Standard Division)
         ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานระเบียบวิธีสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน กำหนดมาตรฐานระเบียบวิธีสำหรับการพัฒนาโปรแกรม กำหนดมาตรฐานคู่มือระบบ ศึกษาซอฟต์แวร์มาตรฐานสำหรับการพัฒนาระบบ ประสานงานการประกันคุณภาพฝ่าย ให้คำปรึกษาและบริการสารสนเทศ รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวบรวมและเผยแพร่ระบบงานสารสนเทศของวิทยาเขตฯ ทบทวนเอกสารระบบงานสารสนเทศ

๔. งานบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้ระบบงาน  (Maintenance and Support System Division)
         ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบและโปรแกรม ติดตั้งระบบงาน ฝึกอบรมผู้ใช้ระบบงาน ผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน บริการผู้ใช้ระบบงาน ตรวจสอบและควบคุมระบบงาน ติดตามและประเมินผลระบบงาน จัดทำทะเบียนระบบงาน ประมวลผลข้อมูลพิเศษ จัดทำทะเบียนรับ - ส่ง เอกสาร จัดเก็บและบริหารงานเอกสารต่าง ๆ ภายในฝ่าย