ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลMind Map Online โปรแกรมที่น่าทดลองใช้

             ผังมโนภาพ หรือ แผนที่ความคิด หรือ ไมด์แม็ป (อังกฤษ: mind map) คือไดอะแกรมที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่องโยงของมโนภาพที่สัมพันธ์กันรูปแบบหนึ่ง โดยปกติจะใช้รูปวงกลมแทนมโนภาพหรือความคิด และเส้นลูกศรแทนลักษณะและทิศทางของความสัมพันธ์นั้น มีคำกำกับไว้ว่าวงกลมแทนมโนภาพของอะไร เส้นลูกศรแทนความสัมพันธ์ในลักษณะและทิศทางใด ในบางครั้งมีการใช้การเน้นและแจกแจงเนื้อความด้วยสีและการวาดรูปประกอบ

 
             ผังมโนภาพ หรือ แผนที่ความคิด หรือ ไมด์แม็ป (อังกฤษ: mind map) จะเป็นการเขียนลงบนกระดาษ ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ในการเขียนค่อนข้างเยอะ ซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดเกิดขึ้น เช่นถ้าเราจะแบ่งแต่ละส่วนของความคิดเราด้วยสี ก็ต้องมีดินสอสี หรือปากกาที่เป็นสีอีกหลายด้าม และในเวลาต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นโปรแกรมที่สามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้มีความสะดวกขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เกี่ยวกับการใช้งานก็จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม แล้วถ้าหากต้องการใช้งานหรือปรับปรุง Mind map นี้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เราก็ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมที่เหมือนกัน หรือที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อให้สามารถเปิด file ของแต่ละโปรแกรมได้ เช่น โปรแกม Mindjet MindManager 2012 , FreePlan , Xmind หรืออื่นๆ แต่ในปัจจุบันเป็นเมื่อเข้าสู่ web 2.0 และอะไรๆ ก็ต้อง Online เราสามารถเข้าถึง Web ได้ทั้ง PC , Tablet , Notebook , Smart Phone เป็นต้น โดยผ่าน Browser ทำให้ ผู้พัฒนาโปรแกรม หันมาพัฒนา Application on Web-Based มากขึ้น เพราะมีความสะดวก และหยืดหยุ่นมากกว่าในการใช้งาน เช่นในสิ่งที่จะแนะนำถัดไปนี้
ซึ่งในบทความนี้ผมก็จะแนะนำการใช้งานโปรแกรมในลักษณะ Mind Maping Online ที่เป็นเว็บฟรี ซึ่งจะมี Function ในการใช้งานได้ไม่เยอะเท่ากับเว็บที่เสียเงินแต่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้ดีมากตามสมควรหากไม่ต้องการ function มากนัก
 
ขั้นแรกหากต้องการเริ่มต้นสร้าง Mind map Online ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. ให้เข้าไปที่ http://mind42.com แล้วทำการลงทะเบียน โดยกดที่ signup กรอกข้อมูล โดยในการลงทะเบียนเราจะต้องแจ้ง email ของเราเพื่อรับการยืนยันจากเว็บซึ่งจะตอบกลับภายใน นาที หรือสองนาที 
2.ภายหลังจากที่เราได้รับ email จาก mind42.com แล้วเราก็ Click Link ใน mail เพื่อทำการ Activate Account เพื่อดำเนินการเข้าใช้งาน หลังจากนั้นให้
3.ทำการ SignIn เข้าระบบ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะใช้งาน Mind Map Online ได้อย่างสะดวก ต่อจากนี้น่าจะทดลองทำและแก้ไขได้แล้วนะครับ ทำเหมือนหรือคล้ายกลับโปรแกรมที่นำมาลงบนเครื่องจริงๆเลย