ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลประเมินความพึงพอใจ 2556

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คำชี้แจง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนา การให้บริการด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

  • ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  • ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการบริการในด้านต่างๆ
  • ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน

เพศ

อายุ

สถานภาพของผู้ตอบ

นิสิต

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง โปรดพิจารณาว่าข้อรายการแต่ละข้อต่อไปนี้ตรงกับ สภาพที่เป็นอยู่ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ตรงกับสภาพที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งสภาพที่เป็นอยู่มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 5 มีความหมายดังนี้

  • 5 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ มากที่สุด
  • 4 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ มาก
  • 3 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ ปานกลาง
  • 2 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ น้อย
  • 1 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ น้อยที่สุด
ข้อคำถามระดับความคิดเห็น
1. ขั้นตอนการขอรับบริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
1.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงการใช้บริการ
1.3 ความเสมอภาคการให้บริการตามลำดับผู้มาก่อนหลัง
1.4 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการให้บริการต่างๆ
1.5 เวลา เปิด- ปิด การให้บริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
2.2 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพ และการแต่งกายของเจ้าหน้าที่
2.3 เจ้าหน้าที่แสดงความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ที่จะให้บริการ
2.4 ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามตรงประเด็น
2.5 มีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานตลอดช่วงเวลาการให้บริการ
3. สถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 ที่ตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสม สะดวกในการติดต่อประสานงาน
3.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ 
3.3 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
3.4 สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ
3.5 ป้ายบอกทาง (ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกสถานที่ ฯลฯ) วางในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน
4. ความเร็วของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.1 ความเร็วในการใช้งานระบบเครือข่าย LAN
4.2 ความเร็วในการใช้งานระบบเครือข่าย Wireless
4.3 ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลภายนอกผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
4.4 ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
4.5 ความทั่วถึงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกคณะและทุกหน่วยงาน
5. ความมีเสถียรภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5.1 ความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่าย LAN
5.2 ความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่าย Wireless
5.3 การรับปัญหาและแก้ไขปัญหาด้านระบบเครือข่ายรวดเร็ว
5.4 ระยะเวลาในแก้ปัญหาเมื่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่ม (downtime) ในแต่ละครั้ง
5.5 ความปลอดภัยของข้อมูลในการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

คำชี้แจง โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม