ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลให้คำแนะนำและปรึกษาแก่นิสิต

ให้คำแนะนำและปรึกษาให้แก่นิสิต

IMG 6623

แนะนำนิสิตเกี่ยวกับการติดตั้งระบบฐานข้อมูล ORACLE EX การนำเข้าข้อมูล 

การใช้งาน Joget WorkFlow ในการทำผลงาน ของนิสิต

โดย

นายธนากร เขียวสด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์