ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลทดสอบเครื่องสำหรับถ่ายภาพนิสิต

ทดสอบเครื่องสำหรับถ่ายภาพนิสิต

ทำการทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ถ่ายภาพนิสิต(ทำบัตรนิสิต) และทำการเก็บภาพเพื่อจะนำภาพไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลของนิสิต ได้ทำการทดสอบ ณ สถานที่จริง และทำการทดสอบระบบที่ อ.9

200556 3

ผู้ปฏิบัติงาน

นายพงษ์พิพัฒน์  ศรีชาติ

นายธนากร  เขียวสด

นายเกรียงไกร