ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลตรวจสอบอินเตอร์เน็ตมีปัญหา อ.8/2

ได้รับแจ้ง อินเตอร์เน็ตมีปัญหา ที่ อ.8/2

ทำการตรวจสอบโดยการ นำ Note book จับสัญญาณ Wifi

ปรากฏว่าไม่ได้รับ เบอร์ IP และได้ต่อสาย LAN เข้า ที่ Switch

ปรากฏว่า ไม่ได้รับ IP จึงทำการ Restart Switch อาการผิดปกติก็หายไป

 

130656

    ผู้ปฏิบัติงาน

นายณัฐ  วดีศิริศักดิ์