ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลจัดเก็บสายสัญญาณ ห้องพักอาจารย์ 7-313

ทำการจัดระเบียบสายLAN ห้องพักอาจารย์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ณ ห้อง 7-313

130656 2

      ผู้ปฏิบัติงาน

นายวีระยุทธ  อ่อนทา

นายณัฐ  วดีศิริศักดิ์

       17/06/56