ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลแก้ปัญหาระบบเครือข่ายห้อง9-209

ทำการแก้ไขระบบ LAN ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9-209

โดยการตรวจเช็คสายสัญญาณ และทำการเปลี่ยนสาย,เข้าหัวLAN ใหม่ ในจุดที่มีปัญหา

250656 2

      ผู้ปฏิบัติงาน

นายอนุสรณ์  กันทำ

นายสุรไกร  เจือจันทึก

       26/06/56