ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลติดตั้ง Access Point อ.บริหาร ชั้น 4

เพิ่มจุดติดตั้ง Access Point ที่ อาคารบริหารชั้น 4 เพื่อรองรับการใช้งาน ที่มากขึ้น

ติดตั้งเพิ่ม 3 จุด คือ ห้อง 1-401, 1-405, 1-411

250656 3

250656 4

ผู้ปฏิบัติงาน

นายวีระยุทธ  อ่อนทา

นายณัฐ วดีศิริศักดิ์

25/06/56