ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลติดตั้ง VDO Conference

ทำการติดตั้ง VDO Conference ห้อง 9-205 ใช้ประชุมเวลา  9.30-12.00

270656 2

ผู้ปฏิบัติงาน 

นายธราธิป  สีนาทอง

นายณัฐ  วดีศิริศักดิ์