ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลKM ฝ่ายเทคโนฯ

KM ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

260756

    KM  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ประชาสัมพันธ์งานแต่ละฝ่าย ที่น่าสนใจให้ ผู้เข้าร่วม KM ได้ทราบและได้เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยมีการจัดให้มีการรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน