ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลระบบเครือข่ายไร้สาย

หน้าที่หลัก
งานบริการเครือข่ายเเบบไร้สาย
ตรวจสอบซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายเเบบไร้สาย

 • ผลการทดสอบสัญญาณ
  • 2557
   • แยกตามอาคาร
  • 2558
   • แยกตามอาคาร
 • จุดติดตั้ง Access Point
 • จำนวน Access Point
  • 2555  116 จุดติดตั้ง
  • 2556  126 จุดติดตั้ง
  • 2557
  • 2558