ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลรายงานกระแสไฟฟ้าขัดข้อง อาคาร 9
 
วันที่ เวลาเริ่มดับ เวลาสิ้นสุด รวมเวลา สาเหตุ ผู้รายงาน
06-06-2557 16.00 19.00 3 ชั่วโมง สายส่งขัดข้อง ธราธิป สีนาทอง
09-06-2557 15.00 16.00 1 ชั่วโมง สายส่งขัดข้อง อนุสรณ์ กันทำ