ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลทดสอบ Bandwidth บนระบบเครือข่าย ด้วย IPERF บนเครื่อง OS Windows

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม  Iperf 2.0.5-2 (1239 KB)

Extract file และ Rename เป็น iperf จากนั้นเข้าไปที่ Extract file เช่น C:/iperf

2. ในฝั่งเครื่องที่จะให้เป็น Server ให้ใช้คำสั่ง #iperf -s

3. ส่วนในฝั่ง Client ใช้คำสั่ง #iperf -c 158.108.110.237 (หมายเลข IP Address ของฝั่ง Server)

ตัวอย่าง ของคำสั่งที่ใช้

#iperf -c 158.108.110.237 -i1 -w300k -t 30 -d

-c 158.108.110.237 (หมายเลข IP Address ของเครื่อง Server)

-i1 (Set ช่วงเวลา Update ใน report ทุก 1 วินาที)

-w300k (TCP window size:  300 KByte)

-t 30 (Set time ให้ทำการทดสอบเป็นเวลา 30 วินาที)

-d (Dual Test จะส่งข้อมูลทั้งขาไปและขากลับ แบบ full-duplex และแสดงจะสองฝั่ง)

* หรือสามารถใส่ iperf –help เพื่อดู parameter อื่นๆ