ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลการกู้คืนรหัสผ่าน

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ในกรณีลืมรหัสผ่านเดิม (3 Steps for Change new password. Remark: In case you can remember old password.)

  1. กรอกบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ยืนยันตัวตนด้วยคำถาม/คำตอบ และใส่รหัสตามรูปภาพ (Fill your Nontri Account (such as: b551010xxxx) and CAPTCHA alphabet.)
  2. ยืนยันการเข้าถึงอีเมลสำรองของคุณ (Confirm your recovery e-Mail.)
  3. ระบบจะส่งอีเมลถึงคุณพร้อมลิงค์สำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ (The system will send an e-Mail to you with URL for change a new password.)

link to change