ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลDirectory Services การบริหารจัดการผู้ใช้ส่วนกลาง

Directory Services เป็นการบริหารจัดการผู้ใช้ส่วนกลาง โดยมี Directory Server เป็นซอฟต์แวร์ที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด เช่น Username, Password, ที่อยู่, สิทธิ์การใช้ระบบงานต่างๆ, Resource ที่สารมารถใช้งานได้เป็นต้น เมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าใช้งานระบบต่างๆ ก็จะ Authentication ที่ Directory Server เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ Username และ Password รวมถึงได้สิทธิ์การใช้งานตามที่กำหนดไว้ในข้อมูลผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งการ Authentication ใช้มาตรฐาน LDAP (Lightweigth Directory Access Protocol) LDAP SERVER